بنیانگذاران

هلدینگ محب

Image

مهندس محمد حاج حسینی

Image

مهندس مجتبی حاج حسینی

Image

مهندس مرتضی حاج حسینی

Image

مهندس مصطفی حاج حسینی